Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Obchodní podmínky

     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodnípodmínky") firmy Dřevotvar družstvo, se sídlem Slezská 535, 561 64Jablonné nad Orlicí, identifikační číslo:00029882, zapsané v obchodnímrejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 86, (dálejen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnostismluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen "kupnísmlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen"kupující") prostřednictvím internetového  obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné nainternetové adrese eshop.drevotvar.cz/nabytek (dálejen "webová stránka") a to prostřednictvím rozhraní webovéstránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

     1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možnésjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě majípřednost před ustanoveními obchodních podmínek.

     1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnousoučástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsouvyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českémjazyce.

     1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit čidoplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

      

     2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovéstránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svéhouživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen"uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registracepřímo z webového rozhraní obchodu.

     2.2. Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechnyúdaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávánízboží jsou prodávajícím považovány za správné.

     2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečenuživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivostohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelskéhoúčtu.

     2.4. Kupující není oprávněn umožnit využíváníuživatelského účtu třetím osobám.

     2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a tozejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 rokynevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupnísmlouvy (včetně obchodních podmínek).

     2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusíbýt dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

      

      3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovémrozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinenuzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

     3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informaceo zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsouuvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovémrozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřítkupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

     3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladechspojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením adodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdyje zboží doručováno na území České republiky.

     3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkovýformulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejménainformace o:

     3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží"kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraníobchodu),

     3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údajeo požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

     3.4.3. informace o nákladech spojenýchs dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

     3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímuumožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil,a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovatchyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupujícíprodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údajeuvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávajícíneprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickoupoštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenouv uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresakupujícího").

     3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti nacharakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například písemně či telefonicky).

     3.7. Kupní smlouvou se rozumí vztah mezi prodávajícím akupujícím, který vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením přijetíobjednávky prodávajícím.

     3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačníchprostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu připoužití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřenímkupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) sihradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

      

     4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍPODMÍNKY

     4.1. Cenu zboží a případné náklady spojenés dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímunásledujícími způsoby:

     • bezhotovostně bankovním převodem na účetprodávajícího č. 316611/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen "účet prodávajícího");  k bezhotovostní platbě je nutnépoužití variabilního symbolu, který kupující obdrží e-mailem s výzvouk platbě;

     • bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGates nabídkou platebních metod:

      • online platba kartou
      • online expresní bankovnípřevod

     4.2. Doprava a montáž nábytku seřídí platnými dodacími podmínkami a je zajišťovánapracovníky Dřevotvaru družstva, není-li dohodnuto jinak. Dodací lhůta je 6-9 týdnů. V případě, že zásilku tvoří konferenční stůl ONTUR 31, nebo konferenční stůl ONTUR 32, nebo odkládací stolek TRIANGLE, nebo nábytek ELLA, lze za splnění dodacích podmínek využívat dopravy prostřednictvím společnosti TOPTRANS. Dodací lhůta je 2 týdny.

     4.3. Prodávající požaduje od kupujícího platbu za zbožív plné výši, kterou kupující uhradí neprodleně po uzavření kupnísmlouvy.

     4.4. V případě bezhotovostní platby bankovnímpřevodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupnísmlouvy. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány ComGateje kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícíhouhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na příslušnýúčet.

     4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnutéprodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení 100 % cenyzboží. Faktura je předána při dovozu zboží, nebo zaslána v elektronicképodobě na elektronickou adresu kupujícího.

     4.7. Při stornu objednávky ze stranyzákazníka zprostředkované prostřednictvím platební brány ComGate budevrácená částka ponížena o poplatek za provedení platby, který činí 1 % zčástky.

     4.8. V případě, že je způsob dopravy smluven nazákladě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případnédodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     4.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodatzboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzítzboží při dodání.

     4.10. V případě, že je z důvodů na straněkupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedenov objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanýmdoručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobemdoručení.

     4.11. Při převzetí zboží od přepravce dle bodu 4. 8. jekupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případějakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledáníporušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíkupující zásilku od přepravce převzít.

     4.12. Další práva a povinnosti stran při přepravězboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícímvydány.

     4.13. Online platby pro nás zajišťuje platební bránaComgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments,a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národníbanky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečenya veškeré informace jsou šifrovány.

     Kontakt

     ComGate Payments, a.s.
     Gočárova třída 1754/ 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228224 267


     5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍSMLOUVY

     5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávcezboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

     5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1.či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupujícív souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebododání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtěuvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílatpoštou buď na adresu prodávajícího, nebo na adresu elektronické poštyprodávajícího: nabytek@drevotvar.cz.

     5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí býtprodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-likupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbožíprodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrácenopro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2.obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícíhodo čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnýmzpůsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující odkupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředkykupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal.

     5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jeprodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vráceníkupní ceny.

     5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávajícíoprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátíprodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a tobezhotovostně na účet určený kupujícím.

     5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek,je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutýdárek.

      

     6. PRÁVA Z VADNÉHOPLNĚNÍ

     6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně právz vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejménaustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanskéhozákoníku).

     6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží připřevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdykupující zboží převzal:

     6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobcepopsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a nazákladě reklamy jimi prováděné,

     6.2.2. zboží hodí k účelu, který pro jeho použitíprodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvyklepoužívá,

     6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenémuvzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvenéhovzorku nebo předlohy,

     6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebohmotnosti a

     6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právníchpředpisů.

     6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodníchpodmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kteroubyla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahyzboží.

     6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců odpřevzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

     6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupujícíu prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamacemožné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případněi v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace sepovažuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovanézboží.

     6.6. Další práva a povinnosti stran souvisejícís odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamačnířád prodávajícího, který je uveden na webové stránceprodávajícího.

      

     7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCHSTRAN

     7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celékupní ceny zboží.

     7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázánžádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanskéhozákoníku.

     7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelůzajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nabytek@drevotvar.cz. Informacio vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresukupujícího.

     7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží nazákladě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámcisvé působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobníchúdajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonáváve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

     7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změnyokolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

       

     8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Informace o ochraně osobních údajů zde

      

      9.DORUČOVÁNÍ

     9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresuelektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či adresu uvedenoukupujícím v objednávce.

      

     10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahujemezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českýmprávem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecnězávazných právních předpisů.

     10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínekneplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovenínastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatníchustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadujípísemnou formu.

     10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek jearchivována prodávajícím v elektronické podobě a nenípřístupná.

     10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa prodoručování Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nadOrlicí, adresa elektronicképošty: nabytek@drevotvar.cz,  telefon465 677 272.

      

     V Jablonném  nad Orlicí dne 29. 4.2021

      

     Aktuální obchodní podmínky:

     Předchozí verze obchodních podmínek:

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána