Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Reklamace

     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Dřevotvar družstvo, se sídlem Slezská 535, Jablonné nad Orlicí, 561 64, IČ 00029882 (dále také "prodávající") a kupujícího (dále také "zákazník").

     1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

      

     2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

     2.1. Kupující je povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jejím převzetí za přítomnosti pracovníka dopravce.

     2.2. Jsou-li zjištěny zjevné vady a porušení obalu zásilky, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zásilku nepřevzít.

     2.3. Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

      

     3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

     3.1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

     3.2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

     3.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato lhůta delší.

     3.4. Projeví-li se vady zboží během prvních šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

      

     4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

     4.1. V případě vad, které se vyskytnou v zákonem stanovené záruční době, se zboží reklamuje v provozovně prodávajícího na adrese:

     Dřevotvar družstvo
     Slezská 535
     Jablonné nad Orlicí
     561 64

     4.2. Vyskytne-li se na zboží jakákoliv vada v záruční době, je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat ideálně telefonicky nebo e-mailem s přiloženou fotodokumentací. Prodávající bude následně neprodleně kupujícího instruovat ohledně dalšího postupu reklamace. Prodávající kupujícímu sdělí, zda je nutné zasílat prodávajícímu zboží kompletní či jen jeho část, popřípadě zda prodávající nevyřeší reklamaci s kupujícím dohodou bez vrácení vadného zboží (např. zasláním kupujícímu nové vadné části).

     4.3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a popřípadě též záručním listem.

     4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

     4.5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu zajistí, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, adekvátně pojištěno a označí zásilku příslušnými symboly. Neurčí-li prodávající v souladu s čl. 4.2. kupujícímu jiný způsob zaslání vadného zboží, musí být zboží zasláno v úplném stavu, včetně veškerého ostatního příslušenství.

     4.6. Kupující nemůže reklamované zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před vyřízením reklamace (zasláním bezvadného zboží či peněz kupujícímu). Pouze jako obyčejný balík, nikoliv na dobírku.

     4.7. U zboží, které bylo poškozeno při přepravě vinou nedostatečného a nevyhovujícího obalu, zaniká nárok na uplatnění reklamace.

     4.8. Kupující je povinen při reklamaci uvést číslo objednávky (bylo-li provozovatelem uděleno), co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů, fotodokumentaci a doložit doklad o vlastnictví zboží.

     4.9. Prodávající po řádném vyřízení reklamace:

     4.9.1. vyzve kupujícího k převzetí bezvadného (opraveného) zboží v prodejně provozovatele v případě, že kupující toto vadné zboží reklamoval přímo na provozovně prodávajícího,

     4.9.2. zašle kupujícímu bezvadné (opravené) zboží na adresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl při zahájení reklamačního řízení, jako adresu pro doručení reklamovaného zboží, a to v případě bylo-li reklamační řízení zahájeno korespondenční cestou.

     4.10. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, pokud to povaha zboží umožňuje. Je-li odstoupení vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

     4.11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

     4.12. V případě vadného plnění má kupující vždy namísto ostatních nároků možnost uplatnit slevu z kupní ceny.

     4.13. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod., Dřevotvar družstvo naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění závady společně s náklady na dopravu zboží pro vyřízení reklamace (byla-li tato doprava zajištěna prodávajícím), a dále zaslání zboží zpět zákazníkovi. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.

     4.14. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude bezvadné zboží vráceno na adresu uvedenou kupujícím nebo vydáno osobně v provozovně nebo budou peníze za vadné zboží zaslány kupujícímu převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu a to nejpozději do 30-ti dnů od započetí reklamačního řízení.

      

     5. ROZSAH ZÁRUKY

     5.1. Záruka zaniká v následujících případech:

     5.1.1. nedodržení podmínek pro odbornou montáž či instalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,

     5.1.2. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,

     5.1.3. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

     5.1.4. nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

     5.2. Záruka se nevztahuje na:

     5.2.1. vady či škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,

     5.2.2. vady či škody způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

     5.2.3. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

      

     6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     6.1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy.

     6.2. Ostatní podmínky se řídí občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

      

     Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 29. 4. 2021.

      

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána