Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Obchodní podmínky

     1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") firmy Dřevotvar družstvo, se sídlem Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, identifikační číslo:00029882, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 86, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového  obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eshop.drevotvar.cz/kuchynske-potreby (dále jen "webová stránka") a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

     1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

     1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

     1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

      

     2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

     2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

     2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

     2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

     2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá,  či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

     2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

      

      3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

     3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

     3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

     3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

     3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

     3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

     3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

     3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

     3.7. Kupní smlouvou se rozumí vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením přijetí objednávky prodávajícím.

     3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

      

     4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍ PODMÍNKY

     4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
     • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 316611/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen "účet prodávajícího");
     • bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate s nabídkou platebních metod:

      • online platba kartou
      • online expresní bankovní převod

     4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

     4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

     4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány ComGate je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

     4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na příslušný účet.

     4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby na dobírku bude daňový doklad přiložen k objednávce.

     4.8. Při stornu objednávky ze strany zákazníka zprostředkované prostřednictvím platební brány ComGate bude vrácená částka ponížena o poplatek za provedení platby, který činí 1 % z částky.

     4.9. Zboží je standardně zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL a kupujícímu jsou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle platného ceníku v čl. 4.16. V případě objednávky zboží nad 7 kg bude částka za dopravné navýšena dle tabulek přepravce a zákazníkovi odeslána k odsouhlasení. Kromě toho je dle čl. 4.14. možný také osobní odběr.

     4.10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     4.11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

     4.12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     4.13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     4.14. Při výběru způsobu dodání zboží „osobní odběr“ bude prodávajícím kupujícímu zaslána zpráva o připravenosti objednávky k vyzvednutí. Není-li dohodnuto jinak, místem pro uskutečnění osobního odběru je provozovna na adrese Slezská 535, Jablonné nad Orlicí, 561 54 a tento způsob dodání není kupujícímu zpoplatňován.

     4.15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

     4.16. Možnosti dopravy a platby kuchyňského náčiní

     4.17. Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

     Kontakt

     ComGate Payments, a.s.
     Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
     E-mail: platby-podpora@comgate.cz
     Tel: +420 228 224 267


     5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

     5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

     5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@drevotvar.cz.

     5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

     5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,  než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

     5.5. Zboží musí být doručeno prodávajícímu osobně nebo zasláno obyčejným balíkem a pojištěné na adresu prodávajícího, a to tak, že musí být pokud možno v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd.), s kopií dokladu. Zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Kupující si ve vlastním zájmu povede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, adekvátně pojištěno, označeno na zásilce příslušnými symboly a doručeno prodávajícímu v úplném stavu.

     Adresa pro vrácení zboží prodávajícímu:

     Dřevotvar družstvo
     Slezská 535
     Jablonné nad Orlicí
     561 64

     5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

     5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

     5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

      

     6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

     6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

     6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

     6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

     6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

     6.6. Je-li reklamované zboží na adresu prodávajícího zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti, musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v Kč (odpovídající pojištění). Na zboží zaslané na dobírku nemůže být brát zřetel.

     6.7. Reklamované zboží je kupující povinen odeslat prodávajícímu v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Nikdy nezasílejte zboží pouze v jeho vlastním obalu. Dopravce neručí na špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává odpovědnost za vady u zboží poškozeného při přepravě, i když je vada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

     6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je uveden na webové stránce prodávajícího.

      

     7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

     7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

     7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

     7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@drevotvar.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

     7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

     7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

      

     8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     Informace o ochraně osobních údajů zde

      

     9. DORUČOVÁNÍ

     9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

      

     10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

     10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

     10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dřevotvar družstvo, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí, adresa elektronické pošty: info@drevotvar.cz,  telefon 465 677 272.

     V Jablonném nad Orlicí dne 29. 4. 2021

     Aktuální obchodní podmínky:

      


     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána