Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Reklamace

     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanovenímiobčanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího,kterým je firma Dřevotvar družstvo, sesídlem Slezská 535, Jablonné nad Orlicí, 56164, IČ 00029882 (dáletaké "prodávající") a kupujícího (dále také "zákazník").

     1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhožjsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti zavady.

      

     2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

     2.1. Kupující je povinen prohlédnout zásilku bezprostředněpři jejím převzetí za přítomnosti pracovníka dopravce.

     2.2. Jsou-li zjištěny zjevné vady a porušení obaluzásilky, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození.Kupující je oprávněn v tomto případě zásilku nepřevzít.

     2.3. Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamujeu prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamuo poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

      

     3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

     3.1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vadyzboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

     3.2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanovenímiobčanského zákoníku a činí 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkamistanovenými příslušnými právními předpisy.

     3.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kteroubylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupujícízáruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží,je-li tato delší.

     3.4. Projeví-li se vady zboží během prvních šesti měsícůod převzetí zboží, předpokládá se, že rozpor existoval již při převzetí zboží,pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající nenípovinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetímvěci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

      

     4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

     4.1. V případě vad, které se vyskytnou v zákonemstanovené záruční době, se zboží reklamuje v provozovně prodávajícího naadrese

     Dřevotvar družstvo
     Slezská 535
     Jablonné nad Orlicí
     56164

     4.2. Vyskytne-li se na zboží jakákoliv vada v záručnídobě, je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat ideálnětelefonicky nebo e-mailem s přiloženou fotodokumentací. Prodávající budenásledně neprodleně kupujícího instruovat ohledně dalšího postupu reklamace.Prodávající kupujícímu sdělí, zda je nutné zasílat prodávajícímu zboží kompletníči jen jeho část, popřípadě zda prodávající nevyřeší reklamaci s kupujícímdohodou bez vracení vadného zboží (např. zasláním kupujícímu nové vadnéčásti).

     4.3. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravěpředložením dokladu o koupi a popřípadě též záručním listem.

     4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízenabez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokudse prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí tétolhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednaloo neodstranitelnou vadu.

     4.5. V případě, kdy je potřeba zboží zaslatprodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží naadresu provozovny prodávajícího. Kupující si ve vlastním zájmu povede tak, abybylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiáluvyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, adekvátně pojištěno a označízásilku příslušnými symboly. Neurčí-li prodávající v souladu s čl.4.2. kupujícímu jiný způsob zaslání vadného zboží, musí být zboží zaslánov úplném stavu, včetně veškerého ostatního příslušenství.

     4.6. Kupující nemůže reklamované zboží zaslatprodávajícímu na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahua kompletnosti zboží prodávajícím před vyřízením reklamace (zaslánímbezvadného zboží či peněz kupujícímu).

     4.7. U zboží, které bylo poškozeno při přepravě vinounedostatečného a nevyhovujícího obalu, zaniká nárok na uplatněnízáruky.

     4.8. Kupující je povinen při reklamaci uvést čísloobjednávky (bylo-li provozovatelem uděleno), co nejvýstižnější popis závada jejich projevů a doložit doklad o vlastnictví zboží (př.záruční list).

     4.9. Prodávající po řádném vyřízení reklamace:

     4.9.1. vyzve kupujícího k převzetí bezvadného(opraveného) zboží v prodejně provozovatele v případě, že kupujícítoto vadné zboží reklamoval přímo na provozovně prodávajícího,

     4.9.2. zašle kupujícímu bezvadné (opravené) zboží naadresu, kterou kupující prodávajícímu uvedl při zahájení reklamačního řízení,jako adresu pro doručení bezvadného (opraveného) zboží, a to v případěbylo-li reklamační řízení zahájeno korespondenční cestou.

     4.10. V případě zjištění neodstranitelné vady zbožímá kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud sevada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,pokud to povaha věci umožňuje. Je-li odstoupení vzhledem k povaze vadyneúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupujícíprávo na bezplatné odstranění vady.

     4.11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti mákupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívatpro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovémpřípadě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

     4.12. V případě vadného plnění má kupující vždynamísto ostatních nároků možnost uplatnit slevu z kupní ceny.

     4.13. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závadavznikla např. špatným použitím nebo chybnou manipulací apod., Dřevotvar družstvonaúčtuje kupujícímu náklady na zjištění závady společně s náklady nadopravu zboží pro vyřízení reklamace (byla-li tato doprava zajištěnaprodávajícím), a dále zaslání zboží zpět zákazníkovi. Kupující je povinentyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů odukončení reklamačního řízení.

     4.14. Při splnění všech výše uvedených podmínek provrácení zboží bude bezvadné zboží vráceno na adresu uvedenou kupujícím nebovydáno osobně v provozovně nebo peníze za vadné zboží zaslány kupujícímupřevodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu a to nejpozději do 30-tidnů od započetí reklamačního řízení.

      

     5. ROZSAH ZÁRUKY

     5.1. Záruka zaniká v následujících případech:

     5.1.1. nedodržení podmínek pro odbornou montáž čiinstalaci nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost neníoprávněná,

     5.1.2. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokudna zboží jsou,

     5.1.3. používání zboží v podmínkách, kteréneodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci kezboží,

     5.1.4. nedovolená manipulace či falšování záručního listua dokladů o koupi.

     5.2. Záruka se nevztahuje na:

     5.2.1. vady či škody způsobené živelnou katastrofou,povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,

     5.2.2. vady či škody způsobené neodbornou obsluhou,nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,

     5.2.3. opotřebení věci způsobené jejím obvyklýmužíváním.

      

     6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     6.1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsouplatné pro všechny obchodní případy.

     6.2. Ostatní podmínky se řídí občanským zákoníkem,a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

     6.3. Reklamační list ke stažení zde

      

     Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 29. 4. 2021.

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána